ความสามารถของเครื่อง OTDR

1. สามารถตรวจวัดความยาวของเส้นใยแก้วนำแสง

2. สามารถตรวจวัดค่าการลดทอนกำลังของแสงภายในเส้นใยแก้วนำแสง เช่น

     (1) ทำการลดทอนกำลังของแสงรวมของเส้นใยแก้วนำแสงตลอดทั้งเส้น

     (2) ทำการลดทอนกำลังของแสงต่อหน่วยความยาว หน่วย

     (3) ทำการลดทอนกำลังของแสงที่แต่ละตำแหน่ง

3. สามารถตรวจวัดค่าการสูญเสียกำลังของแสงอันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อ

4. สามารถบอกได้ว่ามีการเชื่อมต่อแบบใดบ้างในสายทั้งเส้น

5. สามารถบอกระยะทางที่วัดได้ในแต่ละตำแหน่ง

6. สามารถตรวจสอบและค้นหาตำแหน่งทีมีปัญหาภายในเส้นใยแก้วนำแสง เช่น มีการขาดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเส้นใยแก้วนำแสงแต่ละเส้น

 

(แหล่งที่มาของข้อมูล http://ee.swu.ac.th/E-learning%20Fiber%20Optic/images/theory%20fiber%20optic/ระบบสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสง.pdf)

Visitors: 116,360