หน่วยงานศาล และกระบวนการยุติธรรม

1. ศาลแขวงธนบุรี

2. ศาลแขวงพระนครใต้

3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

5. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

7. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

8. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

9. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓

10. ศาลจังหวัดสีคิ้ว

11. ศาลจังหวัดยโสธร

12. ศาลจังหวัดภูเขียว

13. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร

14. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

15. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

16. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

18. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

20. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม

21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

22. ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

23. ศาลแขวงลำปาง

24. ศาลจังหวัดลำพูน

25. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

26. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

27. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

28. สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ๖

29. ศาลแขวงพิษณุโลก

30. ศาลแขวงนครสวรรค์

31. ศาลจังหวัดสวรรคโลก

32. ศาลจังหวัดตาก

33. ศาลจังหวัดแม่สอด

34. ศาลจังหวัดหล่มสัก

35. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

36. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

37. ศาลจังหวัดราชบุรี

38. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

39. ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

40. ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

41. ศาลจังหวัดหัวหิน

42. ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

43. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม

44. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

45. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

46. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

47. สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ๘

48. ศาลแขวงสุราษฏร์ธานี

49. ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

50. ศาลจังหวัดปากพนัง

51. ศาลจังหวัดชุมพร

52. ศาลจังหวัดหลังสวน

53. ศาลจังหวัดตะกั่วป่า

54. ศาลจังหวัดเวียงสระ

55. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร

56. ศาลแรงงานภาค ๘

57. สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ๙

58. ศาลจังหวัดสงขลา

59. ศาลจังหวัดเบตง

60. ศาลจังหวัดนราธิวาส

61. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง

62. ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

63. ศาลจังหวัดพระโขนง

64. ศาลจังหวัดมีนบุรี

65. สำนักงานศาลยุติธรรม : กองสวัสดิการศาลยุติธรรม

66. สำนักงานศาลยุติธรรม : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

67. สำนักงานศาลยุติธรรม : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

68. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

69. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักการเจ้าหน้าที่

70. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักการต่างประเทศ

71. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักกิจการคดี

72. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

73. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

74. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักตรวจสอบภายใน

75. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักบริหารกลาง

76. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

77. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

78. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักอนุญาโตตุลาการ

79. สำนักงานศาลยุติธรรม : หน่วยตรวจราชการ

80. ศาลอาญา (รัชดาฯ)

81. ศาลแพ่ง (รัชดาฯ)

82. ศาลภาษีอากรกลาง (รัชดาฯ)

83. ศาลอุทธรณ์ (รัชดาฯ)

84. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

85. สำนักงานศาลยุติธรรม : กองสวัสดิการศาลยุติธรรม

86. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักแผนงานและงบประมาณ

87. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักบริหารทรัพย์สิน

88. สำนักงานศาลยุติธรรม : สำนักรักษาความปลอดภัย

89. ศาลแขวงพระนครเหนือ

Visitors: 138,902