เกี่ยวกับเรา

     บริษัท สยาม ซิมโพเซียม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจติดตั้งและซ่อมบำรุง (Maintenance and Installation) ระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และระบบโครงข่ายสื่อสาร (Network System)

     บริษัทฯ มุ่งเน้นงานด้านบริการที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะงานติดตั้ง (Installation) ในฐานะผู้รับเหมางาน (Contractor) ทั้งมีการสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพในการติดตั้งอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน วิศวกร บุคลากรด้านงานติดตั้ง และอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการด้านวิศวกรรม โดยคำนึงถึงการใช้งาน และการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visitors: 128,038